Algemene voorwaarden

voor de verkoop van goederen via de webwinkel www.daramio.nl
Geldig vanaf: 01.01.2023

Ondernemer/bedrijfsonderneming: GoldSolutions s.r.o.
Met maatschappelijke zetel te: Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Tsjechische Republiek
KVK: 29460522
Ingeschreven in het handelsregister: Dossiernummer: C 55296 neergelegd bij de regionale rechtbank van Ostrava
E-mailadres: info@daramio.com

(Hierna de „verkoper“ genoemd)

1.     INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1.    Deze voorwaarden (hierna te noemen "Voorwaarden") van de verkoper regelen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1751, lid 1, van Wet nr. 89/2012 Coll., het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd (hierna te noemen "Burgerlijk Wetboek"), de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen die ontstaan in verband met of op basis van een koopovereenkomst (hierna te noemen "Koopovereenkomst") die tussen de verkoper en een andere natuurlijke persoon (hierna te noemen "Koper") is gesloten via de online winkel van de verkoper. De webwinkel wordt door de verkoper geëxploiteerd op de website www.daramio.nl (hierna te noemen de "Website"), via de interface van de Website (hierna te noemen de "Webinterface van de Winkel").

1.2.    De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op gevallen waarin de persoon die goederen van de Verkoper wil kopen een rechtspersoon is of een persoon die handelt bij het bestellen van goederen in het kader van zijn bedrijfsactiviteit of in het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn beroep.

1.3.    Van de voorwaarden afwijkende bepalingen kunnen in de koopovereenkomst worden overeengekomen. De afwijkende bepalingen in de koopovereenkomst hebben voorrang boven de bepalingen van de voorwaarden.

1.4.    De bepalingen van de algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst en de handelsvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. De koopovereenkomst kan worden gesloten in Nederlandse taal.

1.5.    De Verkoper kan de tekst van de Voorwaarden wijzigen of aanvullen. Deze bepaling laat de rechten en verplichtingen die tijdens de geldigheidsduur van de vorige versie van de Voorwaarden zijn ontstaan onverlet.

2.    GEBRUIKERSACCOUNT

2.1.    Op basis van de registratie van de koper op de website, krijgt de koper toegang tot zijn/haar gebruikersinterface. Vanuit zijn/haar gebruikersinterface kan de koper goederen bestellen (hierna "gebruikersaccount" genoemd). Indien de webinterface van de shop dit toelaat, kan de koper ook zonder registratie rechtstreeks vanuit de webinterface van de Shop goederen bestellen.

2.2.    Bij registratie op de website en bij het bestellen van goederen is de koper verplicht alle informatie correct en naar waarheid te verstrekken. De Koper is verplicht om de informatie in zijn Gebruikersaccount bij te werken wanneer deze verandert. De door de koper in het gebruikersaccount en bij het bestellen van goederen verstrekte informatie wordt door de Verkoper als correct beschouwd.

2.3.    De toegang tot het gebruikersaccount is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De koper is verplicht tot geheimhouding van de informatie die nodig is voor toegang tot zijn gebruikersaccount.

2.4.    De koper is niet gerechtigd derden gebruik te laten maken van het gebruikersaccount.

2.5.    De verkoper kan het gebruikersaccount annuleren, in het bijzonder indien de koper zijn gebruikersaccount meer dan 90 dagen niet gebruikt of indien de koper zijn verplichtingen uit hoofde van de oopovereenkomst (inclusief de voorwaarden) niet nakomt.

2.6.    De Koper erkent dat het gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, met name in verband met noodzakelijk onderhoud van de hard- en softwareapparatuur van de verkoper, of noodzakelijk onderhoud van hard- en softwareapparatuur van derden.

 

3.    TOTSTANDKOMING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

3.1.    Elke presentatie van de goederen op de webinterface van de shop is van informatieve aard en de verkoper is niet verplicht een koopovereenkomst met betrekking tot deze goederen te sluiten. De bepalingen van artikel 1732, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3.2.    De webinterface van de winkel bevat informatie over de goederen, waaronder de prijzen van de afzonderlijke goederen en de kosten voor het terugzenden van de goederen indien de goederen door hun aard niet via de normale post kunnen worden teruggezonden. De prijzen van de goederen zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde en alle aanverwante kosten. De prijzen van de goederen blijven geldig zolang ze worden weergegeven op de webinterface van de winkel. Deze bepaling beperkt niet de mogelijkheid van de verkoper om een koopovereenkomst te sluiten onder individueel overeengekomen voorwaarden.

3.3.    De webinterface van de shop bevat ook informatie over de kosten van verpakking en levering van de goederen. De informatie over verpakkings- en leveringskosten die in de webinterface van de shop wordt verstrekt, geldt alleen voor gevallen waarin de goederen binnen het grondgebied van de Nederland. In het geval dat de verkoper gratis levering van de goederen aanbiedt, is het recht op gratis levering van de goederen van de kant van de Koper afhankelijk van de betaling van de minimale totale aankoopprijs van de te leveren goederen in het bedrag dat in de webinterface van de winkel is gespecificeerd. Indien de koper zich gedeeltelijk terugtrekt uit de koopovereenkomst en de totale koopprijs van de goederen, waarvoor de koper zich niet heeft teruggetrokken uit de koopovereenkomst, niet het minimumbedrag bereikt dat vereist is voor het recht op gratis transport van de goederen volgens de vorige zin. Het recht van de koper op franco levering van de goederen vervalt en de koper is verplicht de verkoper te betalen voor de levering van de goederen.

3.4.    Om de goederen te bestellen vult de koper het bestelformulier in de webinterface van de winkel in. Het bestelformulier bevat met name informatie over:

3.5.    De bestelde goederen (de bestelde goederen worden door de koper "ingevoegd" in de elektronische winkelwagen van de webinterface van de shop),

3.6.    De wijze van betaling van de koopprijs van de goederen, details over de gewenste wijze van levering van de bestelde goederen en

3.7.    Informatie over de kosten verbonden aan de levering van de goederen (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Bestelling").

3.8.    Alvorens de Bestelling aan de verkoper te verzenden, wordt de Koper in staat gesteld de door de koper in de bestelling ingevoerde gegevens te controleren en te wijzigen. De koper verstuurt de bestelling naar de verkoper door op de knop "Bestelling verzenden" te klikken. De in de bestelling verstrekte gegevens worden door de verkoper als correct beschouwd. De verkoper bevestigt de ontvangst van de bestelling aan de koper onmiddellijk na ontvangst per e-mail naar het e-mailadres van de koper dat in de gebruikersaccount of in de bestelling is opgegeven (hierna het "e-mailadres van de koper" genoemd).

3.9.    Afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, hoogte van de koopprijs, geschatte verzendkosten) is de verkoper altijd gerechtigd de koper om een aanvullende bevestiging van de bestelling te vragen (bijvoorbeeld schriftelijk of telefonisch).

3.10.    De contractuele relatie tussen de verkoper en de koper komt tot stand door de levering van de aanvaarding van de bestelling (acceptatie), die door de verkoper aan de koper wordt verzonden per elektronische post naar het e-mailadres van de koper.

3.11.    De koper gaat akkoord met het gebruik van communicatiemiddelen op afstand bij het sluiten van de koopovereenkomst. De door de koper gemaakte kosten voor het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (kosten van internetverbinding, kosten van telefoongesprekken) zijn voor rekening van de koper zelf en wijken niet af van het basistarief.

4.    PRIJS VAN DE GOEDEREN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1.    De Koper kan de prijs van de Goederen en eventuele kosten in verband met de levering van de Goederen uit hoofde van de Koopovereenkomst aan de Verkoper betalen via de door de Verkoper op de webinterface van de Shop aangeboden methoden.

4.2.    Samen met de koopprijs betaalt de Koper de Verkoper ook de kosten in verband met de verpakking en levering van de goederen ten belope van het overeengekomen bedrag. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvat de koopprijs ook de kosten in verband met de levering van de goederen.

4.3.    De verkoper verlangt van de koper geen aanbetaling of andere soortgelijke betaling. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 4.6 van de voorwaarden inzake de verplichting tot vooruitbetaling van de koopprijs van de goederen.

4.4.    Bij contante betaling of bij betaling bij aflevering is de koopprijs verschuldigd bij ontvangst van de goederen. Bij niet contante betaling is de koopprijs verschuldigd binnen 5 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst.

4.5.    In geval van niet-contante betaling is de koper verplicht de koopprijs van de goederen samen met het variabele symbool van de betaling te betalen. In geval van niet-contante betaling is aan de verplichting van de koper tot betaling van de koopprijs voldaan wanneer het desbetreffende bedrag op de rekening van de verkoper is bijgeschreven.

4.6.    De verkoper is gerechtigd, met name in het geval er geen aanvullende orderbevestiging door de koper is (artikel 3.6), betaling van de volledige koopprijs te verlangen voordat de goederen aan de koper worden verzonden. Artikel 2119 (1) van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

4.7.    Door de verkoper aan de koper verleende kortingen op de prijs van de goederen zijn niet cumuleerbaar.

4.8.    Indien dit in het handelsverkeer gebruikelijk is of door algemeen bindende wettelijke voorschriften wordt voorgeschreven, verstrekt de Verkoper aan de Koper een belastingdocument - factuur met betrekking tot betalingen uit hoofde van de Koopovereenkomst. De Verkoper zal het fiscale document - factuur aan de Koper uitreiken na betaling van de prijs van de goederen en dit in elektronische vorm aan het elektronische adres van de Koper zenden.

4.9.    Volgens de Wet op de Verkoopadministratie is de Verkoper verplicht een ontvangstbewijs aan de Koper af te geven. Tegelijkertijd is hij verplicht de ontvangen verkopen in geval van technische storing binnen 48 uur online te registreren bij de belastingadministrateur.

5.    TERUGTREKKING UIT DE KOOPOVEREENKOMST

5.1.    Tenzij het een geval betreft als bedoeld in artikel 5.4 van de Voorwaarden of een ander geval waarin de Koopovereenkomst niet kan worden herroepen, heeft de Koper het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen van de Koopovereenkomst af te zien, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1829, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, waarbij indien het voorwerp van de Koopovereenkomst bestaat uit verschillende soorten goederen of de levering van verschillende onderdelen, deze termijn loopt vanaf de datum van ontvangst van de laatste levering van goederen. De herroeping van de koopovereenkomst moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn aan de verkoper worden gezonden. Voor de herroeping van de koopovereenkomst kan de koper gebruik maken van het door de verkoper verstrekte voorbeeldformulier, dat als bijlage bij de voorwaarden is gevoegd. De koper kan de herroeping van de koopovereenkomst onder meer sturen naar het adres van het bedrijf van de verkoper of naar het in de kop van deze voorwaarden vermelde e-mailadres van de verkoper.

5.2.    In geval van herroeping van de Koopovereenkomst overeenkomstig artikel 5.1 van de Voorwaarden is de Koopovereenkomst van meet af aan ontbonden. Koper dient de goederen onverwijd, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de herroeping van de overeenkomst, aan Verkoper te zenden of terug te geven, tenzij Verkoper heeft aangeboden de goederen zelf af te halen. De in de vorige zin genoemde termijn blijft gehandhaafd indien de koper de goederen vóór het verstrijken van de termijn verzendt. Indien de koper de koopovereenkomst herroept, draagt de koper de kosten van terugzending van de goederen aan de verkoper, ook indien de goederen door hun aard niet via de gebruikelijke postroute kunnen worden teruggezonden.

5.3.    In geval van terugtrekking uit de koopovereenkomst overeenkomstig artikel 5.1 van de voorwaarden, zal de verkoper de van de koper ontvangen gelden binnen veertien (14) dagen na de terugtrekking van de koper uit de koopovereenkomst terugbetalen op dezelfde wijze als de verkoper deze van de koper heeft ontvangen. De Verkoper is tevens gerechtigd de door de Koper geleverde prestatie reeds bij teruggave van de goederen door de Koper of op andere wijze te retourneren, mits de Koper daarmee instemt en de Koper geen extra kosten maakt. Indien de Koper de koopovereenkomst herroept, is de Verkoper niet verplicht de ontvangen gelden aan de Koper terug te geven voordat de Koper de goederen aan de Verkoper teruggeeft of bewijst dat hij de goederen aan de Verkoper heeft teruggezonden, indien dat eerder is.

5.4.    De Koper erkent dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1837 van het Burgerlijk Wetboek, de Koper zich niet kan terugtrekken uit, onder andere, een overeenkomst voor de levering van goederen die aan de wensen van de Koper zijn aangepast of voor de persoon van de Koper, een overeenkomst voor de levering van bederfelijke goederen, alsmede goederen, uit een overeenkomst tot levering van goederen die na levering onherstelbaar zijn vermengd met andere goederen, uit een overeenkomst tot levering van goederen in gesloten verpakking die de consument uit de verpakking heeft gehaald en die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden, en uit een overeenkomst tot levering van een geluids- of beeldopname of een computerprogramma indien de oorspronkelijke verpakking is beschadigd. Alle producten uit ons aanbod behalve glazen planken zijn volledig naar wens van de klant gemaakt en bewerkt, het gaat dus om maatwerk en daarom uitgezonderd van retour. 

5.5.    De verkoper is gerechtigd de vordering tot vergoeding van schade aan de goederen eenzijdig te verrekenen met de vordering van de koper tot terugbetaling van de koopprijs.

5.6.    In gevallen waarin de koper het recht heeft om van de koopovereenkomst af te zien overeenkomstig de bepalingen van artikel 1829 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de verkoper ook het recht om op elk moment van de koopovereenkomst af te zien totdat de koper de goederen in ontvangst neemt. In dat geval betaalt de verkoper de koopprijs onverwijld aan de koper terug in contanten op de door de koper aangewezen rekening.

5.7.    Indien aan de koper samen met de goederen een geschenk wordt gegeven, wordt het geschenkcontract tussen de verkoper en de koper gesloten met de voorwaarde dat indien de koper zich terugtrekt uit het koopcontract, het geschenkcontract met betrekking tot dit geschenk ophoudt te bestaan en de koper verplicht is het geschenk samen met de goederen aan de verkoper terug te geven.

6.    VERVOER EN LEVERING VAN GOEDEREN

6.1.    Indien de wijze van vervoer op uitdrukkelijk verzoek van de koper is overeengekomen, draagt de koper het risico en de eventuele extra kosten van deze wijze van vervoer.

6.2.    Indien de verkoper op grond van de koopovereenkomst verplicht is de goederen te leveren op de door de koper in de kooporder aangegeven plaats, is de koper verplicht de goederen bij aflevering in ontvangst te nemen. 

6.3.    Indien het om redenen aan de zijde van de koper noodzakelijk is de goederen herhaaldelijk of op een andere wijze dan in de bestelling vermeld te leveren, zal de koper de kosten betalen die verbonden zijn aan de herhaalde levering van de goederen of de kosten verbonden aan een andere wijze van levering. 

6.4.    Bij ontvangst van de goederen van de vervoerder dient de koper de integriteit van de verpakking van de goederen te controleren en bij eventuele gebreken de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen. In het geval dat de verpakking beschadigd blijkt te zijn, hetgeen wijst op ongeoorloofde binnendringing in de zending, mag de koper de zending niet van de vervoerder accepteren. Dit doet geen afbreuk aan de rechten van de koper op grond van aansprakelijkheid voor gebreken aan de goederen en andere rechten van de koper op grond van algemeen bindende wettelijke voorschriften.

6.5.    Verdere rechten en verplichtingen van de partijen bij het vervoer van goederen kunnen worden geregeld in de bijzondere leveringsvoorwaarden van de verkoper, indien deze door de verkoper zijn uitgegeven. 

7.    RECHTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN GEBREKKIGE PRESTATIE

7.1.    De rechten en verplichtingen van de partijen met betrekking tot de rechten van gebrekkige nakoming worden geregeld door de desbetreffende algemeen bindende wettelijke voorschriften (met name de bepalingen van de artikelen 1914 tot 1925, 2099 tot 2117 en 2161 tot 2174 van het Burgerlijk Wetboek en Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd). 

7.2.    De verkoper is jegens de koper aansprakelijk dat de goederen bij ontvangst vrij zijn van gebreken. In het bijzonder is de verkoper jegens de koper aansprakelijk dat op het moment dat de koper de goederen accepteert:

7.2.1.    de goederen de tussen partijen overeengekomen eigenschappen bezitten en, bij gebreke van een overeenkomst, de door de verkoper of de fabrikant beschreven eigenschappen bezitten of door de koper gezien de aard van de goederen en op grond van de door hen gevoerde reclame worden verwacht, 
7.2.2.   de goederen zijn geschikt voor het doel waarvoor zij volgens de verkoper bestemd zijn of waarvoor dergelijke goederen gewoonlijk worden gebruikt,
7.2.3.   de goederen in kwaliteit of vakmanschap overeenstemmen met het overeengekomen monster of specimen, indien de kwaliteit of vakmanschap werd bepaald aan de hand van het overeengekomen monster of specimen,

7.2.4    de goederen zijn in de juiste hoeveelheid, maat of gewicht; en
7.2.5.   de goederen voldoen aan de eisen van de wetgeving

7.3.    Indien binnen zes maanden na aanvaarding een gebrek aan het licht komt, worden de goederen geacht bij aanvaarding gebrekkig te zijn geweest. 

7.4.    De verkoper heeft verplichtingen die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie althans voor zover de verplichtingen van de fabrikant die voortvloeien uit een gebrekkige prestatie voortduren. Voor het overige is de koper gerechtigd om binnen vierentwintig maanden na aanvaarding een recht te doen gelden op grond van een gebrek dat zich in de consumptiegoederen voordoet. Indien de termijn waarbinnen de goederen mogen worden gebruikt is aangegeven op de verkochte goederen, op de verpakking ervan, in de bij de goederen gevoegde instructies of in reclame overeenkomstig andere wetgeving, zijn de bepalingen inzake de kwaliteitsgarantie van toepassing. Door de kwaliteitsgarantie verbindt de verkoper zich ertoe dat de goederen gedurende een bepaalde periode geschikt zijn voor hun gebruikelijke bestemming of hun gebruikelijke kenmerken behouden. Indien de koper de verkoper terecht een gebrek aan de goederen heeft verweten, loopt de termijn voor de uitoefening van de rechten uit hoofde van de gebrekkige prestatie en de garantietermijn niet gedurende de periode waarin de koper het gebrekkige goed niet kan gebruiken.

7.5.    Het bepaalde in artikel 7.4 van de voorwaarden is niet van toepassing op goederen die tegen een lagere prijs zijn verkocht op het gebrek waarvoor de lagere prijs is overeengekomen, op slijtage van de goederen door normaal gebruik, bij tweedehands goederen op het gebrek dat overeenkomt met de mate van gebruik of slijtage die de goederen hadden toen zij door de koper werden overgenomen, of indien dit voortvloeit uit de aard van de goederen. Het recht op gebrekkige nakoming komt de koper niet toe indien hij vóór de overname wist dat het goed gebrekkig was of indien hij het gebrek heeft veroorzaakt. 

7.6.    De rechten van aansprakelijkheid voor gebreken aan de goederen worden tegen de verkoper ingeroepen. Indien echter op het door de verkoper afgegeven certificaat betreffende de omvang van de rechten van aansprakelijkheid voor gebreken (in de zin van § 2166 van het Burgerlijk Wetboek) een andere persoon wordt aangewezen voor de reparatie, die zich in de plaats van de verkoper of in een plaats dichter bij de koper bevindt, oefent de koper het recht op reparatie uit bij de persoon die is aangewezen om de reparatie uit te voeren. Behalve in de gevallen waarin een andere persoon is aangewezen om de reparatie uit te voeren in de voorgaande zin, is de verkoper verplicht de claim in ontvangst te nemen in elke vestiging waar de acceptatie van de claim mogelijk is met betrekking tot het assortiment verkochte producten of verleende diensten, of in de statutaire zetel of het kantoor van de verkoper. De verkoper is verplicht aan de koper een schriftelijke bevestiging te verstrekken van het moment waarop de koper van zijn recht gebruik heeft gemaakt, wat de inhoud van de klacht is en welke wijze van afhandeling de koper verlangt, alsmede een bevestiging van de datum en wijze van afhandeling van de klacht, waaronder een bevestiging van de reparatie en de duur van de reparatie, dan wel een schriftelijke motivering van de afwijzing van de klacht. Deze verplichting geldt ook voor andere personen die door de verkoper zijn aangewezen om de reparatie uit te voeren.

7.7.    De koper kan de rechten uit hoofde van de aansprakelijkheid voor gebreken aan de goederen uitdrukkelijk doen gelden in persoon op het adres van de vestiging dat in de kop van deze voorwaarden is vermeld of per e-mail op het adres dat in de kop van deze voorwaarden is vermeld. 

7.8.    De koper dient de verkoper in kennis te stellen van het door hem gekozen recht bij de kennisgeving van het gebrek of zonder onnodige vertraging na de kennisgeving van het gebrek. De koper kan de gemaakte keuze niet wijzigen zonder toestemming van de verkoper, dit geldt niet indien de koper heeft verzocht om herstel van een gebrek dat onherstelbaar blijkt te zijn.

7.9.   Indien de goederen niet de in artikel 7.2 van de voorwaarden vermelde eigenschappen bezitten, kan de koper ook de levering van nieuwe goederen zonder gebreken eisen, tenzij dit gezien de aard van het gebrek onredelijk is, maar indien het gebrek slechts een deel van de goederen betreft, kan de koper slechts de vervanging van het deel eisen indien dit niet mogelijk is, kan hij zich uit de overeenkomst terugtrekken. Indien dit echter onevenredig is gezien de aard van het gebrek, met name indien het gebrek zonder onnodige vertraging kan worden verholpen, heeft de koper het recht het gebrek kosteloos te laten verhelpen. De koper heeft ook recht op de levering van nieuwe goederen of de vervanging van onderdelen in geval van een verwijderbaar gebrek. Wanneer hij de goederen niet naar behoren kan gebruiken omdat het gebrek na de reparatie opnieuw optreedt of omdat er meer gebreken zijn. Ook in dit geval heeft de koper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Indien de koper zich niet uit de overeenkomst terugtrekt of geen gebruik maakt van het recht op levering van nieuwe goederen zonder gebreken, op vervanging van onderdelen of op reparatie van de goederen, kan hij een redelijke korting eisen. De koper heeft ook recht op een redelijke korting wanneer de verkoper niet in staat is nieuwe goederen zonder gebreken te leveren, een deel van de goederen te vervangen of de s​i​t goederen te herstellen, of wanneer de verkoper het gebrek niet binnen een redelijke termijn verhelpt of wanneer het verhelpen van het gebrek de koper aanzienlijke moeilijkheden zou opleveren. 

7.10.    Indien de verkoper het recht op schadevergoeding echter niet uitoefent binnen een maand na het verstrijken van de termijn waarbinnen het gebrek moet worden opgemerkt, kent de rechter het recht niet toe indien de verkoper aanvoert dat het recht op schadevergoeding niet tijdig is uitgeoefend.

7.11.    Andere rechten en verplichtingen van partijen in verband met de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken kunnen worden geregeld in het klachtenreglement van de verkoper.

8.    OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

8.1.     De Koper verwerft de eigendom van de goederen bij de betaling van de volledige aankoopprijs van de Goederen.

8.2.    De Verkoper is niet gebonden aan gedragscodes ten opzichte van de koper in de zin van artikel 1826, lid 1, onder e), van het Burgerlijk Wetboek.

8.3.    Klachten van consumenten worden door de verkoper behandeld via het elektronische adres dat in de kop van deze voorwaarden is vermeld. De verkoper stuurt informatie over de behandeling van de klacht van de koper naar het elektronische adres van de koper. De verkoper stelt geen andere regels vast voor de behandeling van klachten. 

8.4.    De bevoegde rechter voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die voortvloeien uit de koopovereenkomst is de Tsjechische Handelsinspectie, gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, ID nr.: 000 20 869, internetadres: https://adr.coi.cz/cs. Voor de beslechting van geschillen tussen de verkoper en de koper in het kader van de koopovereenkomst kan gebruik worden gemaakt van het onlineplatform voor geschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

8.5.    Europees Consumentencentrum van de Tsjechische republiek, gevestigd te Štěpánská 567/15, 120 00 Praag 2, internetadres: http://www.evropskyspotrebitel.cz, is het contactpunt krachtens Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen).

8.6.    De koper kan een klacht voorleggen aan een toezichthoudende of staatstoezichthoudende instantie. De verkoper is bevoegd om goederen te verkopen op grond van een handelsvergunning. Het toezicht op de handel wordt in het kader van haar bevoegdheid uitgeoefend door de bevoegde handelsautoriteit. Het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens wordt uitgeoefend door het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. De Tsjechische Handelsinspectie ziet toe op de naleving van Wet nr. 634/1992 Coll. inzake consumentenbescherming, zoals gewijzigd, binnen een afgebakend toepassingsgebied. 

8.7.    De koper aanvaardt hierbij het risico van verandering van omstandigheden in de zin van artikel 1765 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

9.    BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1.    De Verkoper voldoet aan zijn informatieplicht jegens de koper in de zin van artikel 13 van Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna de "GDPR" genoemd) met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de koper ten behoeve van de uitvoering van de koopovereenkomst, ten behoeve van de onderhandelingen over de koopovereenkomst en ten behoeve van de uitvoering van de openbare verplichtingen van de Verkoper door middel van een afzonderlijk document.

10.    VERZENDING VAN COMMERCIËLE COMMUNICATIE EN OPSLAG VAN COOKIES

10.1.    De Koper gaat akkoord met de verzending van commerciële communicatie door de Verkoper naar het e-mailadres of telefoonnummer van de koper in overeenstemming met de bepalingen van artikel 7, lid 2, van Wet nr. 480/2004 Coll. betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij en tot wijziging van bepaalde wetten (Wet betreffende bepaalde diensten van de informatiemaatschappij), zoals gewijzigd. De verkoper voldoet aan zijn informatieplicht jegens de koper in de zin van artikel 13 van de GDPR met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de koper voor het verzenden van commerciële communicatie door middel van een afzonderlijk document.

10.2.    De verkoper voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot de mogelijke opslag van cookies op het apparaat van de Koper door middel van een afzonderlijk document.

11.    LEVERING

11.1.    De koper kan worden betekend op het elektronische adres van de koper.

12.    SLOTBEPALINGEN

12.1.    Indien de door de Koopovereenkomst tot stand gebrachte relatie een internationaal (buitenlands) element bevat, komen partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door Tsjechisch recht. Door de rechtskeuze overeenkomstig de voorgaande zin wordt de koper, die een consument is, niet de bescherming ontnomen van de bepalingen van de rechtsorde waarvan niet contractueel kan worden afgeweken en die anders van toepassing zouden zijn bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake p​o​r​t​a het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

12.2.    Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of onwerkzaam is of wordt, zal de ongeldige bepaling worden vervangen door een bepaling waarvan de betekenis de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De ongeldigheid of onwerkzaamheid van een bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

12.3.    De Koopovereenkomst, met inbegrip van de Voorwaarden, wordt door de Verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

12.4.     Een voorbeeldformulier voor herroeping van de Koopovereenkomst is bij de Voorwaarden gevoegd.

12.5.    De contactgegevens van de Verkoper zijn opgenomen in de kop van deze voorwaarden.                     

Foto's van tevreden klanten

Is uw badkamer of ander interieur ingericht met een DARAMIO spiegel?
We waarderen het erg als u uw spiegel laat zien. Stuur ons foto's per e-mail: info@daramio.com.
Vergeet bij het delen op social media niet #Daramio aan het bericht toe te voegen of ons te taggen met @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel